Kontrolni organ

Kontrolni organ Produkt d.o.o. & Co., Ljubljana

Produkt & Co. d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-130 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

 

Obseg postopkov:

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil (M1, L, N1)

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila).
Pri pregledu se preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu.
Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles,… ), vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja na sprejemnem okencu.

VLOGA IOTSV

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom.
Vlogi je potrebno priložiti:
– Izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacije
– Registracijski document (v kolikor gre za rabljeno vozilo)
– Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo)
– Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
– Osebni dokument vložnika
– Davčno številko vložnika
Po preverjanju celovitosti vloge in priložitvi vseh potrebnih dokumentov se izvede pregled vozila – postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja.
V kolikor je pregled pozitiven, se stranki izroči izjava o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjeni davčnih obveznosti do države, se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti.

2. Posamična odobritev predelanega ali popravljenega vozila za kategorije:

M1: (vlečne naprave, izpušni sistemi, pnevmatike, platišča, vzmeti, zatemnjena stekla, vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin, svetlobna telesa, prekategorizacija)

N1: (vlečne parave, pnevmatike, platišča, zatemnjena stekla, vgradnja naprave za utekočinejn plin, prekategorizacija, premična delavnica)

VLOGA POPV

Vlogi je potrebno priložiti:
– Potrdilo o skladnosti vozila ( oz.Izjavo o ustreznosti vozila);
– Potrdilo o vgradnji (tehnično poročilo);
– Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat;
– Prometno dovoljenje
– Osebni dokument vložnika
– Davčno številko
– Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba
V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se
predelavo vpiše v potrdilo o ustreznosti.

 

3. Taksimetri

Kontrola in overitev taksimetrov se v okviru kontrolnega organa izvaja na naslovu Kontrolenga organa (Toplarniška 20, 1000 Ljubljana). Po predhodnem dogovoru se v primeru večjega števila taksijev kontrola in overitev taksimetrov izvaja tudi na terenu na oddaljeni lokaciji.

Pred pričetkom postopka je potrebno izpolniti obrazec:

ZAHTEVA ZA OVERITEV TAKSIMETRA

in priložiti zapisnik pooblaščenega serviserja o vgradnji in nastavitvi parametrov taksimetra s podatki o zadnjih nastavitvah parametrov taksimetra.

Za rezervacijo terminov kontrole in overitve taksimetrov nas pokličite na telefon: 01/ 520 04 75.

Cena kontrole in overitve taksimetra je 37,06 € (z vključenim DDV). Pri izvajanju kontrole in overitve taksimetrov na terenu na oddaljeni lokaciji se dodatno zaračunajo potni stroški.

Obrazložitev:

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.

Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba.

Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, naloga in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija Produkt&co. d.o.o., izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »407«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Aktualna odločba o imenovanju se nahaja na spletni strani www.mirs-info.si

4. Merilniki tlaka v pnevmatikah

Naša organizacija izvaja overitve mehanski merilnikov tlaka v pnevmatikah. Kontrola in overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah se v okviru kontrolnega organa izvaja na naslovu Kontrolnega organa (Toplarniška 20, 1000 Ljubljana). Po predhodnem dogovoru se v primeru večjega števila merilnikov tlaka kontrola in overitev taksimetrov izvaja tudi na terenu na oddaljeni lokaciji.

Pred pričetkom postopka je potrebno izpolniti obrazec:

ZAHTEVA ZA OVERITEV MERILNIKA TLAKA

Obrazložitev:

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.

Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba.

Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, naloga in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija Produkt&co. d.o.o., izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »407«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Aktualna odločba o imenovanju se nahaja na spletni strani www.mirs-info.si

 

5. Naprave za preverjanje zaviralne sile

Naša organizacija izvaja tudi overitve naprav za preverjanje zaviralne sile. Kontrola in overitev naprav za preverjanje zaviralne sile se v okviru kontrolnega organa izvaja na lokacijah strank.

Pred pričetkom postopka je potrebno izpolniti obrazec:

ZAHTEVA ZA OVERITEV NAPRAVE ZA PREVERJANJE ZAVIRALNE SILE

Obrazložitev:

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.

Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba.

Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, naloga in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija Produkt&co. d.o.o., izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »407«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Aktualna odločba o imenovanju se nahaja na spletni strani www.mirs-info.si

Splošni pogoji

PRITOŽBE in PRIZIVI

Uporabni obrazci:

Kupoprodajna pogodba
fizične osebe

Kupoprodajna pogodba
pravne osebe

Pooblastilo
fizične osebe

Pooblastilo
pravne osebe

Potrebujete več informacij?

Zastopamo: